Tablet Laptop Lenovo 2w1 2GB 32GB W10 HD 4 rdzenie

zł812.20
Tax included
Quantity

 

Laptop Tablet 2w1 Lenovo Miix 320

 • procesor Intel Atom Z8350
 • pamiêæ RAM 2GB DDR3
 • uk³ad graficzny Intel HD Graphics
 • wbudowana pamiêæ eMMC 32GB
 • wywietlacz dotykowy 10,1" IPS
 • system operacyjny Windows 10 Home

Lenovo Miix 320 to urz¹dzenie 2 w 1, które dostosowuje siê do ka¿dej sytuacji. W jednej chwili wydajny laptop, w nastêpnej tablet z ekranem dotykowym. £¹cz¹c w sobie eleganck¹ konstrukcjê i osza³amiaj¹cy wywietlacz, pozwoli Ci szybko uporaæ siê z ka¿dym zadaniem wszêdzie tam, gdzie siê znajdujesz.

 

Niesamowity wywietlacz w technologii IPS

Tablet Lenovo Miix 320 jest wyposa¿ony w rewelacyjny 10-calowy wywietlacz (1280x800), o szerokim k¹cie widzenia (prawie 180 stopni) z technologi¹ IPS (In-Plane Switching), który zapewnia ¿ywe kolory. Co wiêcej interfejs wielodotykowy sprawnie wspó³pracuje z systemem Windows, dziêki czemu zyskujesz jeszcze bardziej precyzyjne sterowanie.

 

Wbudowane kamery internetowe

Kamera internetowa 2 Mpix i tylna kamera 5 Mpix pozwalaj¹ cieszyæ siê mo¿liwoci¹ przeprowadzania konferencji internetowych i rozmów wideo w trybie online, zapewniaj¹c poczucie rzeczywistej obecnoci.

 

Niezawodny Intel HD Graphics

Pocz¹wszy od przegl¹dania zdjêæ z wakacji i ogl¹dania filmów w wysokiej rozdzielczoci, a¿ po granie w ulubione gry, zintegrowany uk³ad graficzny zagwarantuje Ci p³ynne, osza³amiaj¹ce efekty wizualne. Bez wzglêdu na to gdzie siê znajdujesz, ciesz siê energooszczêdnymi technologiami Intel HD Graphics i d³ugim czasem pracy na baterii!

Z prêdkoci¹ wiat³a

Je¿eli oczekujesz od swojego urz¹dzenia b³yskawicznych reakcji i d³ugiego czasu pracy pamiêæ flash eMMC sprawdzi siê idealnie. Wysokie prêdkoci odczytu, niewielkie rozmiary i tym samym niskie zapotrzebowanie na energiê pozwol¹ Ci wydajnie korzystaæ z tabletu przez d³uuugi czas!

 

Zobacz wiêcej z IPS

Ekran urz¹dzenia wykonano w technologii In-Plane-Switching o zmienionym u³o¿eniu ciek³ych kryszta³ów w porównaniu do tradycyjnego ekranu TFT. Dziêki temu zabiegowi zyskujemy ekran o siêgaj¹cym niemal 170 stopni k¹cie widzenia i bogatszej palecie barw.

B³yskawiczna ³¹cznoæ

Korzystaj z zasobów wirtualnego wiata gdziekolwiek jeste! Dziêki modu³owi Wi-Fi 802.11 a/c - trzykrotnie szybszemu w porównaniu do tradycyjnego 802.11 b/g/n - oraz technologii Bluetooth, tablet niezwykle sprawnie nawi¹zuje po³¹czenie z Internetem i Twoimi ulubionymi urz¹dzeniami.

 

Obs³uguj laptopa dotykiem

Wyj¹tkowy, dotykowy wywietlacz pozwala tworzyæ i korzystaæ z laptopa w nowatorski sposób. W po³¹czeniu z systemami Windows 8 oraz 10, tworzy unikalne po³¹czenie nowej generacji, pozwalaj¹ce zamieniæ laptopa w tablet, co czyni go jeszcze bardziej mobilnym urz¹dzeniem.

 

Zmieñ laptopa w tablet

Od³¹czany ekran zmienia laptopa w jeszcze bardziej mobilne urz¹dzenie. Gdy pracujesz, wykorzystaj stacjê bazow¹ i klawiaturê, a nastêpnie szybko od³¹cz ekran i zaprezentuj wyniki na tablecie. W podró¿y ekran urz¹dzenia pozwoli na korzystanie z multimediów bez zbêdnego obci¹¿enia i niewygodnej stacji bazowej.

 

Zanim dokonasz zakupu, prosimy zapoznaj siê z najwa¿niejszymi informacjami!

 1. Produkt powystawowy  pochodz¹cy z wyprzeda¿y producenta i nadwy¿ek magazynowych,posiadaj¹cy 12 msc gwarancje.
 2. Oferowany sprzêt jest w 100% sprawny technicznie i  mo¿e posiadaæ rysy w czêciach roboczych obudowy powsta³e w wyniku transportu, przepakowania lub ekspozycji.
 3. Kupuj¹c u nas otrzymujesz gotowe do u¿ytkowania urz¹dzenie.
 4. Tablet pochodzi z oficjalnej zagranicznej dystrybucji, klawiatura spolszczona naklejkami.
 5. W zestawie znajduje siê: tablet | klawiatura | ³adowarka | opakowanie wysy³kowe | dowód zakupu sprzêtu.
 6. Sprzêt pakowany i wysy³any w specjalnym, certyfikowanym opakowaniu wysy³kowym lub oryginalnym producenta(mog¹cy posiadaæ lady przepakowañ).
 7. Przed wysy³k¹ ka¿dy sprzêt jest testowany aby pañstwo byli zadowoleni a ¿ebymy mieli pewnoæ ¿e sprzêt odpowiada wymaganiom ;)
 8. W przypadku wykrycia b³êdów lub nie spe³nionych pozytywnych testów komputera informujemy klienta o mo¿liwym przesuniêciu terminu wysy³ki.
 9. Ponadto je¿eli termin wysy³ki bêdzie wyd³u¿ony a nie zgodzicie siê pañstwo na czas dostawy to aby odst¹piæ od umowy prosimy klikn¹æ zwrot sprzêtu poprzez zak³adkê allegro.
 10. Staramy siê aby ka¿dy laptop dotar³ na czas a przesy³ka by³a w umówionym terminie lecz zastrzegamy sobie prawo do mo¿liwego opónienia ze wzglêdu na zbyt du¿e zainteresowanie produktem.
 11. Pozdrawiamy Electric Clinic w przypadku pytañ prosimy o kontakt poprzez zapytanie w wiadomoci do sprzedaj¹cego. ;)
 
 
 
 
10232855844
3 Items
chat Comments (0)
No customer reviews for the moment.

Panel Tool

Full Width Boxed Large Boxed Medium
Yes No

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear