Tablet Laptop Lenovo 2w1 4rdzenie 2/64 GB W10 FHD

zł812.20
Tax included
Quantity
Last items in stock

 

Laptop Tablet 2w1 Lenovo Miix 310

 • procesor Intel Atom Z8350
 • pamiêæ RAM 2GB DDR3
 • uk³ad graficzny Intel HD Graphics
 • wbudowana pamiêæ eMMC 64GB
 • wywietlacz dotykowy 10,1" IPS
 • system operacyjny Windows 10 Home
 • Laptop Posiada Otarcia na klapie(zaznaczone na zdjêciu)

Lenovo Miix 310 to urz¹dzenie 2 w 1, które dostosowuje siê do ka¿dej sytuacji. W jednej chwili wydajny laptop, w nastêpnej tablet z ekranem dotykowym. £¹cz¹c w sobie eleganck¹ konstrukcjê i osza³amiaj¹cy wywietlacz, pozwoli Ci szybko uporaæ siê z ka¿dym zadaniem wszêdzie tam, gdzie siê znajdujesz.

 

Niedrogi komputer 2 w 1 zapewniaj¹cy ³¹cznoæ przez ca³y dzieñ

10-calowy tablet i komputer w jednym. Niedrogi model Miix 310 jest niezwykle mobilny u¿ytkownika nie bêdzie ograniczaæ sygna³ sieci bezprzewodowej, fizyczna klawiatura ani bud¿et.  Doczepiana klawiatura u³atwia przekszta³canie urz¹dzenia z komputera w tablet. Bateria wytrzymuje do 10 godzin odtwarzania lokalnych filmów wideo na wspania³ym wywietlaczu. Mo¿na zabraæ go ze sob¹ wszêdzie!

 

Procesor Intel® Atom

Te stosowane w tabletach, 4-rdzeniowe procesory wyró¿niaj¹ siê niezwyk³¹ p³ynnoci¹ pracy, mo¿liwoci¹ b³yskawicznego przegl¹dania sieci i generowania osza³amiaj¹cej grafiki. Ich najnowsze wersje s¹ mniejsze i bardziej przystêpne cenowo, a zarazem równie potê¿ne. Maj¹ mo¿liwoci, by doskonale sprostaæ wymaganiom odnonie pracy i rozrywki.

Wbudowane kamery internetowe

Kamera internetowa 2 Mpix i tylna kamera 5 Mpix pozwalaj¹ cieszyæ siê mo¿liwoci¹ przeprowadzania konferencji internetowych i rozmów wideo w trybie online, zapewniaj¹c poczucie rzeczywistej obecnoci.

 

Niezawodny Intel HD Graphics

Pocz¹wszy od przegl¹dania zdjêæ z wakacji i ogl¹dania filmów w wysokiej rozdzielczoci, a¿ po granie w ulubione gry, zintegrowany uk³ad graficzny zagwarantuje Ci p³ynne, osza³amiaj¹ce efekty wizualne. Bez wzglêdu na to gdzie siê znajdujesz, ciesz siê energooszczêdnymi technologiami Intel HD Graphics i d³ugim czasem pracy na baterii!

Z prêdkoci¹ wiat³a

Je¿eli oczekujesz od swojego urz¹dzenia b³yskawicznych reakcji i d³ugiego czasu pracy pamiêæ flash eMMC sprawdzi siê idealnie. Wysokie prêdkoci odczytu, niewielkie rozmiary i tym samym niskie zapotrzebowanie na energiê pozwol¹ Ci wydajnie korzystaæ z tabletu przez d³uuugi czas!

Windows 10 Home

To dobrze znany, a jednak lepszy Windows. Powraca w nim menu Start lepsze ni¿ kiedykolwiek. Mo¿na je rozwijaæ, dostosowywaæ i personalizowaæ. Pracuj z wiêksz¹ iloci¹ wa¿nych dla Ciebie urz¹dzeñ, takich jak drukarki, kamery i USB. oraz korzystaj z dodatkowych zabezpieczeñ przeciwko kradzie¿y i z³oliwemu oprogramowaniu.

 

Od³¹czana klawiatura

Laptop czy tablet? Miix 310 wyposa¿ony jest standardowo w od³¹czan¹ klawiaturê, wiêc wszystko zale¿y od Ciebie. Pod³¹cz do niej tablet, by zwiêkszyæ swoj¹ efektywnoæ, dostosowuj¹c jego odchylenie tak, by zapewnia³ obraz równie doskona³y jak na tradycyjnym laptopie. Pracuj, gdy trzeba i baw siê, gdy masz na to ochotê.

Zobacz wiêcej z IPS

Ekran urz¹dzenia wykonano w technologii In-Plane-Switching o zmienionym u³o¿eniu ciek³ych kryszta³ów w porównaniu do tradycyjnego ekranu TFT. Dziêki temu zabiegowi zyskujemy ekran o siêgaj¹cym niemal 170 stopni k¹cie widzenia i bogatszej palecie barw.

B³yskawiczna ³¹cznoæ

Korzystaj z zasobów wirtualnego wiata gdziekolwiek jeste! Dziêki modu³owi Wi-Fi 802.11 a/c - trzykrotnie szybszemu w porównaniu do tradycyjnego 802.11 b/g/n - oraz technologii Bluetooth, tablet niezwykle sprawnie nawi¹zuje po³¹czenie z Internetem i Twoimi ulubionymi urz¹dzeniami.

 

Obs³uguj laptopa dotykiem

Wyj¹tkowy, dotykowy wywietlacz pozwala tworzyæ i korzystaæ z laptopa w nowatorski sposób. W po³¹czeniu z systemami Windows 8 oraz 10, tworzy unikalne po³¹czenie nowej generacji, pozwalaj¹ce zamieniæ laptopa w tablet, co czyni go jeszcze bardziej mobilnym urz¹dzeniem.

D³ugi czas dzia³ania baterii

Odtwarzaj a¿ do 10 godzin zapisane lokalnie filmy bez koniecznoci ³adowania. Twoje oczy prawdopodobnie zmêcz¹ siê prêdzej ni¿ bateria!

Niesamowity wywietlacz IPS

Ideapad Miix 310 wyposa¿ony jest w 10-calowy, panoramiczny ekran IPS (a¿ do 1920 x 1080) o wyrazistych kolorach, który zapewnia k¹ty widzenia do niemal 180 stopni. Ponadto sprawna integracja technologii wielodotykowej z systemem Windows 10 sprawia, ¿e uzyskujesz jeszcze wiêksz¹ precyzjê.

 

Zmieñ laptopa w tablet

Od³¹czany ekran zmienia laptopa w jeszcze bardziej mobilne urz¹dzenie. Gdy pracujesz, wykorzystaj stacjê bazow¹ i klawiaturê, a nastêpnie szybko od³¹cz ekran i zaprezentuj wyniki na tablecie. W podró¿y ekran urz¹dzenia pozwoli na korzystanie z multimediów bez zbêdnego obci¹¿enia i niewygodnej stacji bazowej.

Smuk³y i lekki

Wa¿¹cego zaledwie 580 g i mierz¹cego 9,2 mm gruboci Miix 310 mo¿esz zabraæ ze sob¹ niemal wszêdzie.

 

Zanim dokonasz zakupu, prosimy zapoznaj siê z najwa¿niejszymi informacjami!

 1. Produkt powystawowy pochodz¹cy z wyprzeda¿y producenta i nadwy¿ek magazynowych,posiadaj¹cy 12 miesiêcy gwarancje.
 2. Oferowany sprzêt w 100% sprawny technicznie i  mo¿e posiadaæ ryski w czêciach roboczych obudowy powsta³e w wyniku transportu, przepakowania lub ekspozycji. Kupuj¹c u nas otrzymujesz gotowe do u¿ytkowania urz¹dzenie.
 3. Sprzêt przed wysy³k¹ zosta³ gruntownie przetestowany i sprawdzony. Bo dla nas liczysz siê ty ;)
 4. Tablet pochodzi z oficjalnej zagranicznej dystrybucji, klawiatura spolszczona niewidocznymi naklejkami.
 5. W zestawie znajduje siê: tablet | klawiatura | ³adowarka | opakowanie wysy³kowe | dowód zakupu sprzêtu.
 6. Sprzêt pakowany i wysy³any w specjalnym, certyfikowanym opakowaniu wysy³kowym lub oryginalnym producenta(mog¹cy posiadaæ lady przepakowañ) na ¿yczenie klienta wysy³amy w nowych kartonach zastêpczych (typu na prezent).
 7. W przypadku chêci zainstalowania darmowego lub p³atnego OFFICE oraz antywirusa prosimy o wiadomoæ do kupuj¹cego po zakupie.

W przypadku wykrycia b³êdów lub nie spe³nionych pozytywnych testów komputera informujemy klienta o mo¿liwym przesuniêciu terminu wysy³ki.

Ponadto je¿eli termin przesy³ki bêdzie wyd³u¿ony a nie zgodzicie siê na okres dostawy to po pañstwa stronie bêdzie odst¹pienie od umowy w formie zwrotu sprzêtu poprzez zak³adkê allegro.

Staramy siê aby ka¿dy laptop dotar³ na czas a przesy³ka by³a w umówionym terminie lecz zastrzegamy sobie prawo do mo¿liwego opónienia z wzglêdu na zbyt du¿e zainteresowanie produktem.

 
 
 
 
10232868100
2 Items
chat Comments (0)
No customer reviews for the moment.

Panel Tool

Full Width Boxed Large Boxed Medium
Yes No

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear