Tablet Laptop Lenovo 2w1 2GB 32GB W10 HD 4 rdzenie

999,00 zł
Brutto
Ilość

  Polityka bezpieczeństwa

(edytuj w module Customer Reassurance)

  Zasady dostawy

(edytuj w module Customer Reassurance)

  Zasady zwrotu

(edytuj w module Customer Reassurance)

 

Laptop Tablet 2w1 Lenovo Miix 320

 • procesor Intel Atom Z8350
 • pamiêæ RAM 2GB DDR3
 • uk³ad graficzny Intel HD Graphics
 • wbudowana pamiêæ eMMC 32GB
 • wywietlacz dotykowy 10,1" IPS
 • system operacyjny Windows 10 Home

Lenovo Miix 320 to urz¹dzenie 2 w 1, które dostosowuje siê do ka¿dej sytuacji. W jednej chwili wydajny laptop, w nastêpnej tablet z ekranem dotykowym. £¹cz¹c w sobie eleganck¹ konstrukcjê i osza³amiaj¹cy wywietlacz, pozwoli Ci szybko uporaæ siê z ka¿dym zadaniem wszêdzie tam, gdzie siê znajdujesz.

 

Niesamowity wywietlacz w technologii IPS

Tablet Lenovo Miix 320 jest wyposa¿ony w rewelacyjny 10-calowy wywietlacz (1280x800), o szerokim k¹cie widzenia (prawie 180 stopni) z technologi¹ IPS (In-Plane Switching), który zapewnia ¿ywe kolory. Co wiêcej interfejs wielodotykowy sprawnie wspó³pracuje z systemem Windows, dziêki czemu zyskujesz jeszcze bardziej precyzyjne sterowanie.

 

Wbudowane kamery internetowe

Kamera internetowa 2 Mpix i tylna kamera 5 Mpix pozwalaj¹ cieszyæ siê mo¿liwoci¹ przeprowadzania konferencji internetowych i rozmów wideo w trybie online, zapewniaj¹c poczucie rzeczywistej obecnoci.

 

Niezawodny Intel HD Graphics

Pocz¹wszy od przegl¹dania zdjêæ z wakacji i ogl¹dania filmów w wysokiej rozdzielczoci, a¿ po granie w ulubione gry, zintegrowany uk³ad graficzny zagwarantuje Ci p³ynne, osza³amiaj¹ce efekty wizualne. Bez wzglêdu na to gdzie siê znajdujesz, ciesz siê energooszczêdnymi technologiami Intel HD Graphics i d³ugim czasem pracy na baterii!

Z prêdkoci¹ wiat³a

Je¿eli oczekujesz od swojego urz¹dzenia b³yskawicznych reakcji i d³ugiego czasu pracy pamiêæ flash eMMC sprawdzi siê idealnie. Wysokie prêdkoci odczytu, niewielkie rozmiary i tym samym niskie zapotrzebowanie na energiê pozwol¹ Ci wydajnie korzystaæ z tabletu przez d³uuugi czas!

 

Zobacz wiêcej z IPS

Ekran urz¹dzenia wykonano w technologii In-Plane-Switching o zmienionym u³o¿eniu ciek³ych kryszta³ów w porównaniu do tradycyjnego ekranu TFT. Dziêki temu zabiegowi zyskujemy ekran o siêgaj¹cym niemal 170 stopni k¹cie widzenia i bogatszej palecie barw.

B³yskawiczna ³¹cznoæ

Korzystaj z zasobów wirtualnego wiata gdziekolwiek jeste! Dziêki modu³owi Wi-Fi 802.11 a/c - trzykrotnie szybszemu w porównaniu do tradycyjnego 802.11 b/g/n - oraz technologii Bluetooth, tablet niezwykle sprawnie nawi¹zuje po³¹czenie z Internetem i Twoimi ulubionymi urz¹dzeniami.

 

Obs³uguj laptopa dotykiem

Wyj¹tkowy, dotykowy wywietlacz pozwala tworzyæ i korzystaæ z laptopa w nowatorski sposób. W po³¹czeniu z systemami Windows 8 oraz 10, tworzy unikalne po³¹czenie nowej generacji, pozwalaj¹ce zamieniæ laptopa w tablet, co czyni go jeszcze bardziej mobilnym urz¹dzeniem.

 

Zmieñ laptopa w tablet

Od³¹czany ekran zmienia laptopa w jeszcze bardziej mobilne urz¹dzenie. Gdy pracujesz, wykorzystaj stacjê bazow¹ i klawiaturê, a nastêpnie szybko od³¹cz ekran i zaprezentuj wyniki na tablecie. W podró¿y ekran urz¹dzenia pozwoli na korzystanie z multimediów bez zbêdnego obci¹¿enia i niewygodnej stacji bazowej.

 

Zanim dokonasz zakupu, prosimy zapoznaj siê z najwa¿niejszymi informacjami!

 1. Produkt powystawowy  pochodz¹cy z wyprzeda¿y producenta i nadwy¿ek magazynowych,posiadaj¹cy 12 msc gwarancje.
 2. Oferowany sprzêt jest w 100% sprawny technicznie i  mo¿e posiadaæ rysy w czêciach roboczych obudowy powsta³e w wyniku transportu, przepakowania lub ekspozycji.
 3. Kupuj¹c u nas otrzymujesz gotowe do u¿ytkowania urz¹dzenie.
 4. Tablet pochodzi z oficjalnej zagranicznej dystrybucji, klawiatura spolszczona naklejkami.
 5. W zestawie znajduje siê: tablet | klawiatura | ³adowarka | opakowanie wysy³kowe | dowód zakupu sprzêtu.
 6. Sprzêt pakowany i wysy³any w specjalnym, certyfikowanym opakowaniu wysy³kowym lub oryginalnym producenta(mog¹cy posiadaæ lady przepakowañ).
 7. Przed wysy³k¹ ka¿dy sprzêt jest testowany aby pañstwo byli zadowoleni a ¿ebymy mieli pewnoæ ¿e sprzêt odpowiada wymaganiom ;)
 8. W przypadku wykrycia b³êdów lub nie spe³nionych pozytywnych testów komputera informujemy klienta o mo¿liwym przesuniêciu terminu wysy³ki.
 9. Ponadto je¿eli termin wysy³ki bêdzie wyd³u¿ony a nie zgodzicie siê pañstwo na czas dostawy to aby odst¹piæ od umowy prosimy klikn¹æ zwrot sprzêtu poprzez zak³adkê allegro.
 10. Staramy siê aby ka¿dy laptop dotar³ na czas a przesy³ka by³a w umówionym terminie lecz zastrzegamy sobie prawo do mo¿liwego opónienia ze wzglêdu na zbyt du¿e zainteresowanie produktem.
 11. Pozdrawiamy Electric Clinic w przypadku pytañ prosimy o kontakt poprzez zapytanie w wiadomoci do sprzedaj¹cego. ;)
 
 
 
 
10232855844
3 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.