Laptop Ultrabook Thomso 4GB 64GB SSD HD Szybki

1 299,00 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

  Polityka bezpieczeństwa

(edytuj w module Customer Reassurance)

  Zasady dostawy

(edytuj w module Customer Reassurance)

  Zasady zwrotu

(edytuj w module Customer Reassurance)

 

Laptop Thomson Neo 13,3"

 • procesor Intel Atom x5-Z8350  4x1,44GHz
 • pamiêæ RAM 4GB DDR3
 • uk³ad graficzny Intel HD Graphics
 • wbudowana pamiêæ eMMC 64GB
 • wywietlacz 14,1"
 • system operacyjny Windows 10 Home
 

Wbudowana kamera internetowa

Kamera internetowa 2 Mpix pozwala cieszyæ siê mo¿liwoci¹ przeprowadzania konferencji internetowych i rozmów wideo w trybie online, zapewniaj¹c poczucie rzeczywistej obecnoci.

Niezawodny Intel HD Graphics

Pocz¹wszy od przegl¹dania zdjêæ z wakacji i ogl¹dania filmów w wysokiej rozdzielczoci, a¿ po granie w ulubione gry, zintegrowany uk³ad graficzny zagwarantuje Ci p³ynne, osza³amiaj¹ce efekty wizualne. Bez wzglêdu na to gdzie siê znajdujesz, ciesz siê energooszczêdnymi technologiami Intel HD Graphics i d³ugim czasem pracy na baterii!

Z prêdkoci¹ wiat³a

Je¿eli oczekujesz od swojego urz¹dzenia b³yskawicznych reakcji i d³ugiego czasu pracy pamiêæ flash eMMC sprawdzi siê idealnie. Wysokie prêdkoci odczytu, niewielkie rozmiary i tym samym niskie zapotrzebowanie na energiê pozwol¹ Ci wydajnie korzystaæ z tabletu przez d³uuugi czas!

 

Wydajnoæ gwarantowana przez d³ugi czas pracy baterii

Lepszy czas pracy baterii oraz technologia Intel® Display Power Saving (Intel® DPST) i technologia Intel® Display Refresh Rate Switching (Intel® DRRS) kontroluj¹ podwietlanie panelu oraz czêstotliwoæ odwie¿ania obrazu pod k¹tem energooszczêdnoci.

 

Zanim dokonasz zakupu, prosimy zapoznaj siê z najwa¿niejszymi informacjami!

 1. Produkt nowy  pochodz¹cy z wyprzeda¿y producenta i nadwy¿ek magazynowych,posiadaj¹cy 12 msc gwarancje.
 2. Oferowany sprzêt jest w 100% sprawny technicznie i  mo¿e posiadaæ ryski w czêciach roboczych obudowy powsta³e w wyniku transportu, przepakowania lub ekspozycji.
 3. Kupuj¹c u nas otrzymujesz gotowe do u¿ytkowania urz¹dzenie.
 4. Tablet pochodzi z oficjalnej zagranicznej dystrybucji, klawiatura spolszczona naklejkami.
 5. W zestawie znajduje siê: laptop | klawiatura | ³adowarka | opakowanie wysy³kowe | dowód zakupu sprzêtu.
 6. Sprzêt pakowany i wysy³any w specjalnym, certyfikowanym opakowaniu wysy³kowym lub oryginalnym producenta(mog¹cy posiadaæ lady przepakowañ).
 7. Przed wysy³k¹ ka¿dy sprzêt jest testowany aby pañstwo byli zadowoleni a ¿ebymy mieli pewnoæ ¿e sprzêt odpowiada wymaganiom ;)
 8. W przypadku wykrycia b³êdów lub nie spe³nionych pozytywnych testów komputera informujemy klienta o mo¿liwym przesuniêciu terminu wysy³ki.
 9. Ponadto je¿eli termin wysy³ki bêdzie wyd³u¿ony a nie zgodzicie siê pañstwo na czas dostawy to aby odst¹piæ od umowy prosimy klikn¹æ zwrot sprzêtu poprzez zak³adkê allegro.
 10. Staramy siê aby ka¿dy laptop dotar³ na czas a przesy³ka by³a w umówionym terminie lecz zastrzegamy sobie prawo do mo¿liwego opónienia ze wzglêdu na zbyt du¿e zainteresowanie produktem.
 11. Pozdrawiamy Electric Clinic w przypadku pytañ prosimy o kontakt poprzez zapytanie w wiadomoci do sprzedaj¹cego. ;)
 
 
 
10132082869
2 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.