Tablet Laptop Lenovo 2w1 4rdzenie 2/64 GB W10 FHD

999,00 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

  Polityka bezpieczeństwa

(edytuj w module Customer Reassurance)

  Zasady dostawy

(edytuj w module Customer Reassurance)

  Zasady zwrotu

(edytuj w module Customer Reassurance)

 

Laptop Tablet 2w1 Lenovo Miix 310

 • procesor Intel Atom Z8350
 • pamiêæ RAM 2GB DDR3
 • uk³ad graficzny Intel HD Graphics
 • wbudowana pamiêæ eMMC 64GB
 • wywietlacz dotykowy 10,1" IPS
 • system operacyjny Windows 10 Home
 • Laptop Posiada Otarcia na klapie(zaznaczone na zdjêciu)

Lenovo Miix 310 to urz¹dzenie 2 w 1, które dostosowuje siê do ka¿dej sytuacji. W jednej chwili wydajny laptop, w nastêpnej tablet z ekranem dotykowym. £¹cz¹c w sobie eleganck¹ konstrukcjê i osza³amiaj¹cy wywietlacz, pozwoli Ci szybko uporaæ siê z ka¿dym zadaniem wszêdzie tam, gdzie siê znajdujesz.

 

Niedrogi komputer 2 w 1 zapewniaj¹cy ³¹cznoæ przez ca³y dzieñ

10-calowy tablet i komputer w jednym. Niedrogi model Miix 310 jest niezwykle mobilny u¿ytkownika nie bêdzie ograniczaæ sygna³ sieci bezprzewodowej, fizyczna klawiatura ani bud¿et.  Doczepiana klawiatura u³atwia przekszta³canie urz¹dzenia z komputera w tablet. Bateria wytrzymuje do 10 godzin odtwarzania lokalnych filmów wideo na wspania³ym wywietlaczu. Mo¿na zabraæ go ze sob¹ wszêdzie!

 

Procesor Intel® Atom

Te stosowane w tabletach, 4-rdzeniowe procesory wyró¿niaj¹ siê niezwyk³¹ p³ynnoci¹ pracy, mo¿liwoci¹ b³yskawicznego przegl¹dania sieci i generowania osza³amiaj¹cej grafiki. Ich najnowsze wersje s¹ mniejsze i bardziej przystêpne cenowo, a zarazem równie potê¿ne. Maj¹ mo¿liwoci, by doskonale sprostaæ wymaganiom odnonie pracy i rozrywki.

Wbudowane kamery internetowe

Kamera internetowa 2 Mpix i tylna kamera 5 Mpix pozwalaj¹ cieszyæ siê mo¿liwoci¹ przeprowadzania konferencji internetowych i rozmów wideo w trybie online, zapewniaj¹c poczucie rzeczywistej obecnoci.

 

Niezawodny Intel HD Graphics

Pocz¹wszy od przegl¹dania zdjêæ z wakacji i ogl¹dania filmów w wysokiej rozdzielczoci, a¿ po granie w ulubione gry, zintegrowany uk³ad graficzny zagwarantuje Ci p³ynne, osza³amiaj¹ce efekty wizualne. Bez wzglêdu na to gdzie siê znajdujesz, ciesz siê energooszczêdnymi technologiami Intel HD Graphics i d³ugim czasem pracy na baterii!

Z prêdkoci¹ wiat³a

Je¿eli oczekujesz od swojego urz¹dzenia b³yskawicznych reakcji i d³ugiego czasu pracy pamiêæ flash eMMC sprawdzi siê idealnie. Wysokie prêdkoci odczytu, niewielkie rozmiary i tym samym niskie zapotrzebowanie na energiê pozwol¹ Ci wydajnie korzystaæ z tabletu przez d³uuugi czas!

Windows 10 Home

To dobrze znany, a jednak lepszy Windows. Powraca w nim menu Start lepsze ni¿ kiedykolwiek. Mo¿na je rozwijaæ, dostosowywaæ i personalizowaæ. Pracuj z wiêksz¹ iloci¹ wa¿nych dla Ciebie urz¹dzeñ, takich jak drukarki, kamery i USB. oraz korzystaj z dodatkowych zabezpieczeñ przeciwko kradzie¿y i z³oliwemu oprogramowaniu.

 

Od³¹czana klawiatura

Laptop czy tablet? Miix 310 wyposa¿ony jest standardowo w od³¹czan¹ klawiaturê, wiêc wszystko zale¿y od Ciebie. Pod³¹cz do niej tablet, by zwiêkszyæ swoj¹ efektywnoæ, dostosowuj¹c jego odchylenie tak, by zapewnia³ obraz równie doskona³y jak na tradycyjnym laptopie. Pracuj, gdy trzeba i baw siê, gdy masz na to ochotê.

Zobacz wiêcej z IPS

Ekran urz¹dzenia wykonano w technologii In-Plane-Switching o zmienionym u³o¿eniu ciek³ych kryszta³ów w porównaniu do tradycyjnego ekranu TFT. Dziêki temu zabiegowi zyskujemy ekran o siêgaj¹cym niemal 170 stopni k¹cie widzenia i bogatszej palecie barw.

B³yskawiczna ³¹cznoæ

Korzystaj z zasobów wirtualnego wiata gdziekolwiek jeste! Dziêki modu³owi Wi-Fi 802.11 a/c - trzykrotnie szybszemu w porównaniu do tradycyjnego 802.11 b/g/n - oraz technologii Bluetooth, tablet niezwykle sprawnie nawi¹zuje po³¹czenie z Internetem i Twoimi ulubionymi urz¹dzeniami.

 

Obs³uguj laptopa dotykiem

Wyj¹tkowy, dotykowy wywietlacz pozwala tworzyæ i korzystaæ z laptopa w nowatorski sposób. W po³¹czeniu z systemami Windows 8 oraz 10, tworzy unikalne po³¹czenie nowej generacji, pozwalaj¹ce zamieniæ laptopa w tablet, co czyni go jeszcze bardziej mobilnym urz¹dzeniem.

D³ugi czas dzia³ania baterii

Odtwarzaj a¿ do 10 godzin zapisane lokalnie filmy bez koniecznoci ³adowania. Twoje oczy prawdopodobnie zmêcz¹ siê prêdzej ni¿ bateria!

Niesamowity wywietlacz IPS

Ideapad Miix 310 wyposa¿ony jest w 10-calowy, panoramiczny ekran IPS (a¿ do 1920 x 1080) o wyrazistych kolorach, który zapewnia k¹ty widzenia do niemal 180 stopni. Ponadto sprawna integracja technologii wielodotykowej z systemem Windows 10 sprawia, ¿e uzyskujesz jeszcze wiêksz¹ precyzjê.

 

Zmieñ laptopa w tablet

Od³¹czany ekran zmienia laptopa w jeszcze bardziej mobilne urz¹dzenie. Gdy pracujesz, wykorzystaj stacjê bazow¹ i klawiaturê, a nastêpnie szybko od³¹cz ekran i zaprezentuj wyniki na tablecie. W podró¿y ekran urz¹dzenia pozwoli na korzystanie z multimediów bez zbêdnego obci¹¿enia i niewygodnej stacji bazowej.

Smuk³y i lekki

Wa¿¹cego zaledwie 580 g i mierz¹cego 9,2 mm gruboci Miix 310 mo¿esz zabraæ ze sob¹ niemal wszêdzie.

 

Zanim dokonasz zakupu, prosimy zapoznaj siê z najwa¿niejszymi informacjami!

 1. Produkt powystawowy pochodz¹cy z wyprzeda¿y producenta i nadwy¿ek magazynowych,posiadaj¹cy 12 miesiêcy gwarancje.
 2. Oferowany sprzêt w 100% sprawny technicznie i  mo¿e posiadaæ ryski w czêciach roboczych obudowy powsta³e w wyniku transportu, przepakowania lub ekspozycji. Kupuj¹c u nas otrzymujesz gotowe do u¿ytkowania urz¹dzenie.
 3. Sprzêt przed wysy³k¹ zosta³ gruntownie przetestowany i sprawdzony. Bo dla nas liczysz siê ty ;)
 4. Tablet pochodzi z oficjalnej zagranicznej dystrybucji, klawiatura spolszczona niewidocznymi naklejkami.
 5. W zestawie znajduje siê: tablet | klawiatura | ³adowarka | opakowanie wysy³kowe | dowód zakupu sprzêtu.
 6. Sprzêt pakowany i wysy³any w specjalnym, certyfikowanym opakowaniu wysy³kowym lub oryginalnym producenta(mog¹cy posiadaæ lady przepakowañ) na ¿yczenie klienta wysy³amy w nowych kartonach zastêpczych (typu na prezent).
 7. W przypadku chêci zainstalowania darmowego lub p³atnego OFFICE oraz antywirusa prosimy o wiadomoæ do kupuj¹cego po zakupie.

W przypadku wykrycia b³êdów lub nie spe³nionych pozytywnych testów komputera informujemy klienta o mo¿liwym przesuniêciu terminu wysy³ki.

Ponadto je¿eli termin przesy³ki bêdzie wyd³u¿ony a nie zgodzicie siê na okres dostawy to po pañstwa stronie bêdzie odst¹pienie od umowy w formie zwrotu sprzêtu poprzez zak³adkê allegro.

Staramy siê aby ka¿dy laptop dotar³ na czas a przesy³ka by³a w umówionym terminie lecz zastrzegamy sobie prawo do mo¿liwego opónienia z wzglêdu na zbyt du¿e zainteresowanie produktem.

 
 
 
 
10232868100
2 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.