ULTRABOOK MEDION INTEL DWA RDZENIE SSD WIN10PL

1 249,00 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

  Polityka bezpieczeństwa

(edytuj w module Customer Reassurance)

  Zasady dostawy

(edytuj w module Customer Reassurance)

  Zasady zwrotu

(edytuj w module Customer Reassurance)

HIT CENOWY !

Nowoczesny szybki laptop ULTRABOOK z procesorem Intel Pentium SILVER ( CZTERORDZENIOWY ) 2x2,6GHz, 4GB RAM DDR4 oraz ultra szybkim dyskiem SSD 60GB  na twój system i dane!

Laptop wyposa¿ony jest w 14-calow¹ b³yszcz¹c¹ antyrefleksow¹ matrycê.

Metalowa Obudowa - CZARNY MAT

WAGA : 1,4KG

WIDEO RECENZJA PRODUKTU:

https://www.youtube.com/watch?v=p6Upa6VW1-Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-CJaws-IZT_doP_dt8cHqLknI9PpDjLMhLb8doAxMEEXYL2N8rzUfB0g

 

Laptop Medion E4253 Prod. LENOVO

Bardzo szybki laptop, który od momentu uruchomienia w kilkanacie sekund jest gotowy do zadañ.

Idealny sprzêt do pracy, szko³y, serfowania po sieci internetowej czy filmów. Laptop klasy BIZNES

 • ProcesorIntel Pentium SILVER 2x2,60Ghz
 • 4GB pamiêci RAM DDR4 ! (40 % wiêksza wydajnoæ )
 • pojemny dysk60GB SSD  !!
 • 14" matryca FULL HD
 • Karta graficzna Intel ULTRA HD 605 !
 • G³oniki stereo
 • Gniazdo s³uchawkowe oraz mikrofonowe, kamerka, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 Mini HDMI, 1x USB typu C 3.1
 • waga 1,4 kg
 
 • Grafika Intel® UHD 605 pozwoli na korzystanie z licznych multimediów, pocz¹wszy od prezentacji, a skoñczywszy na filmach w rozdzielczoci FULL HD czy grach komputerowych.
 • Pe³na usprawnieñ jednostka Intel Pentium, idealna do komunikacji przez Internet, przegl¹dania multimediów, czy prac biurowych. Doskonale sprawdza siê w codziennym u¿ytkowaniu. Firma Intel zapewnia wydajne procesory wystarczaj¹ce na d³ugie lata u¿ytkowania.
 • Osza³amiaj¹cy obraz
 • Dziêki rozdzielczoci Full HD oraz matowej pow³oce matrycy, notebook cieszy doskonale odwzorowanymi kolorami i szczegó³owoci¹ wywietlanych efektów w ka¿dych warunkach owietleniowych.
 • B³yskawiczna ³¹cznoæ
 • Korzystaj z zasobów wirtualnego wiata gdziekolwiek jeste! Dziêki modu³owi Wi-Fi 802.11 b/g/n oraz technologii Bluetooth, notebook niezwykle sprawnie nawi¹zuje po³¹czenie z Internetem i Twoimi ulubionymi urz¹dzeniami.
 • Windows 10 Home
 • Nowy system Windows ³¹czy w sobie najlepsze cechy swoich poprzedników, z szeregiem innowacyjnych usprawnieñ, które pokochasz: od jeszcze p³ynniejszego dzia³ania, przez rozbudowane menu Start i now¹ przegl¹darkê Microsoft Edge, a¿ po Cortanê Twoj¹ cyfrow¹ asystentkê. Z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeñstwa i personalizacji Windows 10 osi¹gniesz wiêcej!
 

W wiecie wymagaj¹cym od pamiêci wy¿szej wydajnoci i przepustowoci, w którym pamiêci DDR3 osi¹gaj¹ granice mo¿liwoci, pojawi³a siê nowa generacja pamiêci DDR SDRAM. Pamiêci DDR4 zapewniaj¹ wy¿sz¹ wydajnoæ, wy¿sze pojemnoci modu³ów DIMM, lepsz¹ integralnoæ danych oraz ni¿szy pobór mocy.

Niezawodnoæ oraz szybkoæ

Lenovo/Medion e4253 zosta³ wyposa¿ony w szybki i niezawodny procesor Intel® Core Penium N5000U SILVER, zagwarantuje p³ynn¹ pracê podczas codziennego u¿ytkowania. Dziêki swej mocy obliczeniowej zapewni dynamikê dzia³ania w domu i biznesie.

Szybki transfer danych

Szybko przeno dane miêdzy laptopem a innymi urz¹dzeniami za pomoc¹ interfejsu USB 3.0 SuperSpeed  jest on nawet 10-krotnie szybszy od poprzednich wersji interfejsu USB.

Gniazdo USB 3.1 typu C :

 • uniwersalnoæ  mo¿liwoæ wykorzystania w urz¹dzeniu ka¿dego rodzaju bez negatywnego wp³ywu na gruboæ,
 • wysoka prêdkoæ przesy³u danych  do 10 Gb/s, co oznacza zrównanie siê z Thunderboltem i wystarcza, by przesy³aæ obraz wideo w rozdzielczoci 4K,
 • niewielka i symetryczna konstrukcja wtyczka zosta³a zaprojektowana tak, by cechowaæ siê niewielkimi wymiarami i wysok¹ trwa³oci¹, a do tego umo¿liwiaæ wpinanie bez zastanawiania siê gdzie jest góra, a gdzie dó³

USB typu C ma 24 styki zamkniête w obudowie o wymiarach 8x2mm.

 

Laptop czy komputer stacjonarny?

W obecnych czasach:

Je¿eli szukaj¹ pañstwo laptopa, który nie ustêpuje kroku komputerom stacjonarnym a zadañ, jakie trzeba wykonaæ z ka¿d¹ minut¹, przybywa to wybór naszej marki MEDION ®, bêdzie mia³o wp³yw nie tylko na dobr¹ decyzjê, ale na pobór energii elektrycznej, mobilnoci w pracy czy nauce a bateria pozwoli napracê bez ród³a zasilania.

Najwiêksz¹ zalet¹ laptopów jest mo¿liwoæ schowania sprzêtu w ka¿dym zak¹tku waszego domu.

Na naszych pozosta³ych aukcjach mo¿na od razu zakupiæ laptopa z torb¹ oraz myszk¹ w celu ³atwego przenoszenia w czasie podró¿y.

 

System operacyjny Windows 10

Laptop Medion  posiada system operacyjny Windows 10, który jest jeszcze lepszym nastêpc¹ wietnego Windowsa 8.

Wasz przysz³y laptop posiada skonfigurowane sterowniki i jest gotowy do pracy.

Uwaga dla wszystkich klientów!

na ¿yczenie oferujemy darmowego openOffica

lub instalujemy za dodatkow¹ op³at¹ p³atny Microsoft Office.

Ka¿dy laptop na ¿yczenie mo¿e posiadaæ darmowego antywirusa, lub p³atnego za uzgodnieniem Kaspersky, Eset,Norton,BitDefender

Gry, grafika, wietny nowoczesny wygl¹d interfejsu, który zapewnia szybki i ³atwy dostêp do aplikacji, wszystko to sk³ada siê na innowacyjnoæ tego systemu.

System operacyjny Windows 10, umo¿liwi p³ynn¹ oraz bardzo wydajn¹ pracê komputeraMedion p2212t Jednoczenie pozwoli zoptymalizowaæ funkcje i programy specjalnie dla potrzeb ka¿dego u¿ytkownika.

Sprzêt posiada ORYGINALNY system Windows 10 w polskiej wersji jêzykowej ?

 

Na ¿yczenie klienta mo¿emy za darmo zainstalowaæ motyw który bêdzie imitacj¹ Windows 7 w celu ³atwiejszego korzystania z komputera.

 
 

Laptop jest odnowiony przez producenta. - nieu¿ywany, pochodzi z magazynów Lenovo, s¹ to ostatnie sztuki partii magazynowej, sprzêt mo¿e posiadaæ drobne praktycznie niewidoczne ryski na obudowie powsta³e w skutek przepakowywania. Stan wizualny klasa A+, Stan techniczny 100% sprawny. Dodatkowo laptop zosta³ gruntownie przetestowany przez nasz serwis wewnêtrzny !

Na ka¿dy produkt udzielamy 12 miesiêcy gwarancji producenta

- Klawiatura spolszczona wysokiej jakoci ledwo widocznymi naklejkami ( wy³¹cznie cyfry oraz znaki interpunkcyjne )

W sprzedawanym zestawie znajduje siê: laptop z zainstalowanym oryginalnym systemem operacyjnym win10 | bateria i zasilacz | opakowanie wysy³kowe | dowód zakupu sprzêtu.

 
 
 
9737589023
1 Przedmiot
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.